แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 12.06.2 ด839ค 2563
ชื่อหลักบุคคล เดชฤทธิ์ มณีธรรม
ชื่อเรื่อง คัมภีร์การใช้งาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)/ เดชฤทธิ์ มณีธรรม
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563
ลักษณะ 570 หน้า : ภาพประกอบ ;
เรื่องย่อ หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) ไปควบคุมระบบต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างอัจฉริยะ โดยอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานระบบ AI และ IoT ทฤษฎีระบบปัญญาประดิษฐ์ การเขียนซอฟต์แวร์ในระบบ AI และ IoT เพื่อการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ และจบด้วยการประยุกต์ใช้งานระบบ AI และ IoT ดังนั้น จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่เป็นโปรแกรมเมอร์ หรือทำงานทางด้าน IT ที่จะนำความรู้ความสามารถทางด้านระบบ AI และ IoT มาใช้ เพื่อติดต่อสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย ให้ทันกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
ISBN : ราคา 9786160837922 380 บาท
หัวเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์
ชื่อเพิ่มธนบรรณ ตะทวี ผู้แต่งร่วม
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1847512.06.2 ด839ค 2563 12 การจัดการ (การจัดการ, ความสามารถในการจัดการ, คณะผู้บริหาร,ผู้จัดการ)ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น 
1865712.06.2 ด839ค 2563 12 การจัดการ (การจัดการ, ความสามารถในการจัดการ, คณะผู้บริหาร,ผู้จัดการ)ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น