แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 04.01.6 ร155 [2562]
ชื่อเรื่อง รวมพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน : พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อินส์พัล, [2562]
ลักษณะ 492 หน้า :
เรื่องย่อ รวบรวมกฎหมายแรงงานไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ!! มีสรุปหัวข้อเรื่องไว้ในมาตราสำคัญ เพื่อสะดวกแก่การศึกษา การทำความเข้าใจ สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านงานบุคคล บริษัท/รัฐวิสาหกิจ/ราชการ/องค์กร และหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนาย นักกฎหมาย ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ISBN : ราคา 9786163811721 : 219 บาท
หัวเรื่องกฎหมายแรงงาน
การจ้างงาน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - จ้างแรงงาน
ชื่อเพิ่มบุญร่วม เทียมจันทร์, ผู้รวบรวม
ศรัญญา วิชชาธรรม, ผู้รวบรวม
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1825504.01.6 ร155 [2562] 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ