แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 12.04.7 พ451ก 2562
ชื่อหลักบุคคล พลอย สืบวิเศษ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ : วิถีสู่การปฎิบัติสำหรับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในศตวรรษที่ 21 / พลอย สืบวิเศษ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2562
ลักษณะ 496 หน้า : ภาพประกอบ ;
หมายเหตุ บรรณานุกรม
หมายเหตุสารบัญ ภาพรวมของทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ -- มิติเชิงโครงสร้าง (CFC) -- ปัจจัยที่กำหนดโครงสร้างขององค์การ -- รูปแบบโครงสร้างองค์การ -- การเปลี่ยนผ่านจากองค์การแบบเก่าสู่องค์การแบบใหม่ -- แนวความคิดในการวิเคราะห์องค์การ -- สามมุมมองในการวิเคราะห์องค์การเชิงปฎิบัติการ -- การสร้างทีมงาน -- การบริหารความเปลี่ยนแปลง -- การจัดการความหลากหลาย -- การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง -- การบริหารผลการดำเนินงาน -- การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้นำองค์การ -- กระแสโลกาภิวัตน์ กับ จริยธรรมทางการบริหาร -- หลักการบริหารจัดการองค์การอย่างยั่งยืน
ISBN : ราคา 9786164820104 : 220 บาท
หัวเรื่องการจัดการองค์การ
การพัฒนาองค์การ
ประสิทธิผลองค์การ
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1829612.04.7 พ451ก 2562 12 การจัดการ (การจัดการ, ความสามารถในการจัดการ, คณะผู้บริหาร,ผู้จัดการ)ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ