แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง โปรแกรมสนับสนุนการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี/โดย เมธาพร พูลสุขโข / ว12.05.6 ม735ผ 25632563 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การพัฒนางานบริหารหนังสือและบันทึกรับ-ส่งของระบบสารบรรณกระทรวงแรงงาน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การสำรวจพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาระบบงานสารบรรณที่ยั่งยืน /โดย สุภาวดี ภาคสังข์ / ว12.05.6 ส839ผ 25582558 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง