แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นิติกรชำนาญการ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การตรวจร่างคำสั่งมอบอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างยาต้านไวรัสเอชไอวีและยาบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ(2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การจัดทำคู่มือกระบวนการพิจารณายกร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /วุฒินันท์ จันทนเสวี / ว12.05.6 ว866ผ 25612561 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์ของกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรวจสำนวนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 /โดย สมศักดิ์ ขุนอักษร / ว12.05.6 ส282ผ 25622562 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง