แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18238 
020    ^a9786164820159 :^c250 บาท 
041  ^atha 
090    ^a12.05.1^bบ613ก^d2562 
100  ^aบุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 
245  10  ^aการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล =^bHuman resource development in the digital era /^cบุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 
246  ^aHuman resource development in the digital era 
260    ^aนนทบุรี :^bโรงพิมพ์รัตนไตร,^c2562 
300    ^a241 หน้า :^bภาพประกอบ ; 
500    ^aดัชนี 
504    ^aบรรณานุกรม 
520    ^aการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล เขียนขึ้นโดยมีแนวคิดจากการที่เห็นสภาพแวดล้อมของโลกมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ในเรื่องของความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง การแข่งขันทางธุรกิจที่มีมากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยการโดยใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการให้บริการของรัฐและเอกชนด้วยระบบดิจิทัล ถือว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคดิจิทัลเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่องค์การมุ่งหวังไว้ จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยในการผลักดันให้องค์การสามารถอยู่ได้และก้าวทันสถานการณืที่เปลี่ยนแปลง 
650    4  ^aการบริหารงานบุคคล 
650    4  ^aการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
650    4  ^aการพัฒนาบุคลากร 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18238.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1823812.05.1 บ613ก 2562 12 การจัดการ (การจัดการ, ความสามารถในการจัดการ, คณะผู้บริหาร,ผู้จัดการ)ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ