แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18296 
020    ^a9786164820104 :^c220 บาท 
041  ^atha 
090    ^a12.04.7^bพ451ก^d2562 
100  ^aพลอย สืบวิเศษ 
245  10  ^aการวิเคราะห์องค์การและการจัดการ :^bวิถีสู่การปฎิบัติสำหรับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในศตวรรษที่ 21 /^cพลอย สืบวิเศษ 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bโครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์,^c2562 
300    ^a496 หน้า :^bภาพประกอบ ; 
504    ^aบรรณานุกรม 
505    ^aภาพรวมของทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ -- มิติเชิงโครงสร้าง (CFC) -- ปัจจัยที่กำหนดโครงสร้างขององค์การ -- รูปแบบโครงสร้างองค์การ -- การเปลี่ยนผ่านจากองค์การแบบเก่าสู่องค์การแบบใหม่ -- แนวความคิดในการวิเคราะห์องค์การ -- สามมุมมองในการวิเคราะห์องค์การเชิงปฎิบัติการ -- การสร้างทีมงาน -- การบริหารความเปลี่ยนแปลง -- การจัดการความหลากหลาย -- การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง -- การบริหารผลการดำเนินงาน -- การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้นำองค์การ -- กระแสโลกาภิวัตน์ กับ จริยธรรมทางการบริหาร -- หลักการบริหารจัดการองค์การอย่างยั่งยืน 
650    4  ^aการจัดการองค์การ 
650    4  ^aการพัฒนาองค์การ 
650    4  ^aประสิทธิผลองค์การ 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18296.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1829612.04.7 พ451ก 2562 12 การจัดการ (การจัดการ, ความสามารถในการจัดการ, คณะผู้บริหาร,ผู้จัดการ)ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยยังไม่ได้คืน31/05/2023