แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย สมชาย เจริญพร / ว12.05.6 ส239ผ 25542554 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ /โดย จิดาภา มิ่งขวัญ / ว12.05.6 จ391ผ 25552555 1
3ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง พัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ระยะที่ 2 (Smart Labour 2) และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนา Mobile Application ด้วยเทคนิค Responsive Web /โดย ผ่องพรรณ ขันนารัตน์ / ว12.05.6 ผ225ผ 25612561 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง