แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การประกวดราคาจ้างเผยแพร่แคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ 3 ลด 3 เพิ่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) และการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของระบบ GFMIS และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ GFMIS /โดย ปมิทศรา ธรรมปรีฌาณ / ว12.05.6 ป164ผ 25542554 1
2ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานภูมิภาค ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การจัดทำคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง /โดย วิชุดา อินทรักษา / ว.12.05.6 ว565ผ 25652565 1
3เอกสารผลงาน เรื่อง การประกวดราคาเช่าโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2552 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 /โดย เทียนชัย นพมาศ / ว12.05.6 ท734อ 25532553 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง