แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำโครงการประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดบึงกาฬ ข้อเสนอแนะแนวทางความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศของสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศโดย ธนกร สิมลา / ว12.05.6 ธ132ผ 25632563 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การดำเนินการด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ (ภายในประเทศ) และข้อเสนอแนวความคิดในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อสนับสนุนผู้บริหารกระทรวงแรงงานในฐานะผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างประเทศ /โดย พลวัฒน์ ชื่นตระกูลวิทยา / ว12.05.6 พ443ผ 25612561 1
3ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การศึกษาการดำเนินการของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีในกรอบเอเชีย-ตะวันออกกลาง ครั้งที่ 3 /โดย อรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ / ว12.05.6 อ383ผ 25542554 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง