แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำ "วารสารแรงงาน" ของกระทรวงแรงงาน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ผ่าน Infographic ในยุค Social media ของกระทรวงแรงงาน /โดย จิราพร ประไพกรเกียรติ / ว12.05.6 จ533ผ 25592559 1
2เอกสารผลงาน การเสนองบประมาณเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการจัดทำแคมเปญเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ /โดย นิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล / ว12.05.6 น614อ 25532553 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง