แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดการประชุมกระทรวงแรงงาน และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานประสานราชการให้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพ/อกนิษฐ์ คลอวุฒินันท์ / ว12.05.6 อ112ผ 25632563 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานด้านความมั่นคง และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน /โดย กุลปรียา ไพบูลย์ / ว12.05.6 ก727ผ 25602560 1
3ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการทำงานของฝ่ายช่วยอำนวยการและฝ่ายสารบรรณ /โดย ปัญจาภรณ์ แก้วชิงดวง / ว12.05.6 ป523ผ 25572557 1
4ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2562 - 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2563) และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มึประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนาระบบงานและบุคลากรกลุ่มงานช่วยอำนวยการอย่างมีออาชีพ/โดย ปริญญา ศรีประเสริฐ / ว12.05.6 ป458ผ 25632563 1
5ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวทางการกลั่นกรองเรื่องเสนอผู้บริหารระดับสูง (มิติด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ) และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มงานช่วยอำนวยการและงานสารบรรณ สำนักงานบริหารกลาง สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย อิสรี วีรกุลพิพัฒน์ / ว12.05.6 อ764ผ 25552555 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง