แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย ชลอศรี บุญแก้วสุข / ว12.05.6 ช235ผ 25562556 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญปกติ กรณีเกษียณอายุของข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) ที่ทำงานแบบ web application และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bidding : e-bidding) /โดย บุญญา อ่วมสอาด / ว12.05.6 บ444ผ 25612561 1
3ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนเข้าตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย วรรณวิภา บัวศรีทอง / ว12.05.6 ว259ผ 25622562 1
4ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง ตรวจสอบการดำเนินงาน (performance auditing) "โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงาน" และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 /โดย รัชนี ศรีชนะชัยโชค / ว12.05.6 ร333ผ 25562556 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง