แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การจัดระบบกิจกรรมหลัก/ผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย สุทัศน์พงศ์ ฤกษ์จำนง / ว12.05.6 ส778ผ 25542554 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการกรณีศึกษา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ/โดย วิจิตรพร จันทร์สุวรรณ์ / ว12.05.6 ว524ผ 25632563 1
3ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานระยะ 5 ปี/ภูษณิศา อินแถลง / ว12.05.6 ภ696ผ 25632563 1
4ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ด้านป้องกัน) ประจำปี 2558 และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการนำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดานแรงงาน พ.ศ. 2559-2563 ไปสู่การปฏิบัติ /โดย ศราทิพย์ เกิดผล / ว12.05.6 ศ165ผ 25612561 1
5ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (ด้านการป้องกัน) ประจำปี 2559 และ 2560 และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การจัดทำโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามแรงงานบังคับ พ.ศ. ... /โดย นคร วังพิมูล / ว12.05.6 น114ผ 25612561 1
6ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การดำเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ประจำปี พ.ศ. 2562 และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 8 (Sustainable Development Goals :SDGs (Goal 8)) ของกระทรวงแรงงาน/โดย อัญชุลีกร กรวยสวัสดิ์ / ว12.05.6 อ528ผ 25632563 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง