แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำระบบบริการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ cloud computing ในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย ธีรานาฏ ปิยวินท์ / ว12.05.6 ธ684ผ 25552555 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การบริหารจัดการระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย สมชาย เจริญพร / ว12.05.6 ส239ผ 25632563 1
3ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ API (Application Programming Interface) โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร (Data Governance)/โดย ศิวพร เหลืองอมรศักดิ์ / ว12.05.6 ศ542ผ 25632563 1
4ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เริ่อง การพัฒนาระบบการฝึกอบรมผ่านเว็บหลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง /โดย จุฑารัตน์ สบู่ม่วง / ว12.05.6 จ631ผ 25612561 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง