แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การขยายตลาดการจ้างตรงแรงงานไทยที่ไปทำงานในไต้หวันในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2 ) ไทเป และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง อนาคตของการทำงาน (Future of Work) ของประเทศไทยสู่การเป็น Thailand 4.0 /โดย สดุดี กิตติสุวรรณ / ว12.05.6 ส162ผ 25602560 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำร่างปฏิญญาเวียงจันทร์ว่าด้วยการส่งเสริมงานที่มีคุณค่า : การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจในระบบบในอาเซียน (The Vientiane Declaration on Decent Work Promotion : Transition to Formal Economy in ASEAN) และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง บทบาทของกระทรวงแรงงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ /โดย เรืองรัตน์ อดิการิ / ว12.05.6 ร861ผ 25602560 1
3ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำรายงานอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยให้สัตยาบันแล้ว ฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การโยกย้ายถิ่นฐานด้านแรงงานระหว่างประเทศ : ศึกษาการดำเนินงานด้านแรงงานเพื่อความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 97 ว่าการอพยพเพื่อการมีงานทำ ค.ศ. 1949 และอนุสัญญาฉบับที่ 143 ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ (บทบัญญัติเพิ่มเติม) ค.ศ. 1975 /โดย ลัพธวรรณ วอลช์ / ว12.05.6 ล256ผ 25582558 1
4ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การยกร่าง APEC Human Resources Development Joint Ministerial Statement สำหรับการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปค ครั้งที่ 6 (APEC Human Resources Development Ministerial Meeting : HRDMM) และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง กระทรวงแรงงานกับการเป็นประชาคมอาเซียนหลังปี 2558 (Post-2015 ASEAN Community) /โดย พิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ / ว12.05.6 พ722ผ 25582558 1
5ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารระดับสูงในการเดินทางเยือนระหว่างประเทศ ไทย เมียนมา ลาว และกัมพูชา เพื่อหารือเรื่องการเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การดำเนินนโยบายความร่วมมือทวิภาคีเชิงรุก กรณีศึกษา : ความร่วมมือทวิภาคีด้านแรงงานกับสาธารณรัฐประชาชนจีน /โดย กรรณิกา แก้วศรีสังข์ / ว12.05.6 ก172ผ 25642564 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง