แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
1การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบคลังข้อมูลเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน /ของ วินัย มะยมทอง / ว12.05.6 ว619ก 25612561 1
2การพัฒนาระบบรับรองความรู้ความสามารถรองรับการดำเนินงานพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน /ของ วินัย มะยมทอง / ว12.05.6 ว619ก 25612561 1
3การวิเคราะห์และประมวลผลการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) กระทรวงแรงงาน กรณีศึกษา : การติดตามผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต /ของ วินัย มะยมทอง / ว12.05.6 ว619ก 25612561 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง