แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นรายวันละ 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวความคิดในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษ /โดย มนต์ชัย เดชพล / ว12.05.6 ม145ผ 25582558 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในเขตภาคใต้ของไต้หวัน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานที่สนองตอบนโยบายการส่งเสริมแรงงานไทยไปต่างประเทศของรัฐบาลไทย /โดย แก้วใจ สัจจะเวทะ / ว12.05.6 ก892ผ 25582558 1
3ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน (ปี 2552) และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการเตือนภัยด้านแรงงาน /โดย ศิริลักษณ์ ฉกะนันท์ / ว12.05.6 ศ484ผ 25552555 1
4ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำข้อมูลด้านแรงงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี(PMOC) และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าจ้างรูปแบบใหม่ในยุค GIG ECONOMY กรณีแรงงานดิจิทัล ประเภทงานบริการรับจ้างส่งของ/ส่งอาหาร/cโดย ตวงทรัพย์ ฉวีราช/ ว12.05.6 ต214ผ 25642564 1
5ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำข้อเสนอด้านแรงงานของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน /โดย ลัดดา อุปสินธุ์ / ว12.05.6 ล239ผ 25582558 1
6ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านแรงงานของจังหวัดเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนางานด้านแรงงานเชิงรุกในพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีประชาคมอาเซียน /โดย ยุพิน มูลจันทะ / ว12.05.6 ย421ผ 25582558 1
7ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ /โดย อาชวิน ปุจฉากาญจน์ / ว12.05.6 อ613ผ 25612561 1
8ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ) /โดย ณัฐชนน ชัยถาวรพงศ์ / ว12.05.6 ณ322ผ 25582558 1
9ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2560-2564 และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การขยายเครือข่ายเพื่อพัฒนาการให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ /โดย ณัฐกฤตา ดาหาร / ว12.05.6 ณ321ผ 25592559 1
10ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2557-2561 และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายด้านแรงงานนอกระบบระดับจังหวัด /โดย สุวรา พงศ์ปัญญาเนตร / ว12.05.6 ส875ผ 25582558 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง