แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ
1กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ศึกษาเฉพาะกรณี : บริษัทแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /โดย อิทธิพร เหล่าวานิช / ว12.05.6 อ727ก 25572557 1
2การกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงแรงงาน /โดย วรรณี ศรีอุทัย / ว12.05.6 ว272ก 25562556 1
3การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร /โดย โสภา เกียรตินิรชา / ว12.05.6 ส984ก 25562556 1
4การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : ภาพลักษณ์บนเวทีโลก /ศิริกาญจนา พัฒนาศักดิ์ / ว12.05.6 ศ447ก 25512551 1
5การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมอาเซียนในบริบทการเคลื่อนย้ายแรงงานของไทย /โดย ธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์ / ว12.05.6 ธ395ก 25582558 2
6การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2554-2556 /โดย โสภา เกียรตินิรชา / ว12.05.6 ส984ก 25562556 1
7การจัดทำสมรรถนะประจำกลุ่มสายงานกลุ่มทักษะการประเมินผล /โดย วรรณี ศรีอุทัย / ว12.05.6 ว272ก 25562556 1
8การตรวจแรงงานในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ /โดย ศิริกาญจนา พัฒนาศักดิ์ / ว12.05.6 ศ447ก 25512551 1
9การเตรียมความพร้อมการให้บริการเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กรณีการขอใบอนุญาตทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ /โดย ธวัชชัย เลขสัมฤทธิ์ / ว12.05.6 ธ395ก 25582558 2
10การบริหารจัดการแรงงาน : ศึกษากรณีการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันกันสังคม พ.ศ. 2533 /สุภาพร สกุลเที่ยงตรง / ว 12.05.6 ส838ก 25522552 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง