แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดเช่ารถยนต์โดยสารของส่วนราชการ จำนวน 16 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และข้อเสนอแนวคิดความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ คู่มือการบริหารสัญญา /โดย ทวีผล สมประสิทธิ์ / ว12.05.6 ท211ผ 25552555 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานการเงินของกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน/โดย จารุณี เจียรวัฒนาวิทย์ / ว12.05.6 จ322ผ 25642564 1
3ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การตรวจสอบใบสำคัญเบิกจ่ายเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กรณีการเดินทางไปราชการต่างประเทศ) และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การจัดการความรู้ของกลุ่มงานคลังและพัสดุ /โดย กชกร ศรีดี / ว12.05.6 ก112ผ 25582558 1
4ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การบริหารงบประมาณของสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของกลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย อุมาพร เอมอิ่มธรรม / ว12.05.6 อ846ผ 25552555 1
5ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การบริหารงบประมาณและการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน/โดย ศรีสุดา เอกอุดมพงศ์ / ว12.05.6 ศ275ผ 25632563 1
6ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร /โดย เทียนชัย ภูวิภิรมย์ / ว12.05.6 ท734ผ 25642564 1
7ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การบริหารด้านการเงินของสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุของสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ /โดย รัชนีวรรณ เฟื่องฟู / ว12.05.6 ร343ผ 25602560 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง