แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : ที่ปรึกษากฎหมาย
1ผลงานทางวิชาการ เรื่องที่ 1 คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 /ของ นางอัญชลี เสรีรักษ์ / ว 12.05.6 อ525ผ 25512551 1
2ผลงานทางวิชาการ เรื่องที่ 2 คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 /ของ นางอัญชลี เสรีรักษ์ / ว 12.05.6 อ525ผ 25512551 1
3ผลงานวิชาการเรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ; การศึกษาวิเคราะห์ค่าจ้างตามกฎหมายที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบ ; คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2541 เฉพาะกรณีการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล /สมเกียรติ บุญทอง / 04.01.6 ส232ผ 25572557 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง