แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
1การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ผ่าน Excel loader และการพัฒนาแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ /โดย อัญชลี เรืองพงษ์ / ว12.05.6 อ525ก 25532553 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การดำเนินงาน เรื่องการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฏหมาย จากตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เป็นตำแหน่งอำนวยการระดับสูง ในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารทรัพย์กรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ /โดย กลมรัตน์ จิรวิเศษสกุล / ว12.05.6 ก136ผ 25642564 1
3ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน/โดย นางสาวฤทัยรัตน์ สีนาคล้วน / ว12.05.6 ฤ179ผ 25642563 1
4ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ /โดย ณิชาภัทร ใจซื่อ / ว12.05.6 ณ432ผ 25542554 1
5ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิของกระทรวงแรงงาน /โดย รุ่งนภาวรรณ บึงอ้อ / ว12.05.6 ร623ผ 25602560 1
6ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การดำเนินงานฝึกอบรมข้าราชการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกระทรวงแรงงาน (การอบรมสัมมนาร่วมกัน) รุ่นที่ 1-2 และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการสร้างเครือข่ายและประสานงานการฝึกอบรม /โดย นนทกันต์ จันทร์จุลเจิม / ว12.05.6 น154ผ 25552555 1
7ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานจากประเภทอำนวยการ ระดับต้น เป็นประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2562 - 2566) /โดย รัตนาภรณ์ ภู่รัตนโอภา / ว12.05.6 ร377ผ 25612561 1
8ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ข้อเสนอแนวความคิดในการพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร /โดย พรรณี ชินโย / ว12.05.6 พ272ผ 25532553 1
9ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน เรื่อง การกำหนดกรอบพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบที่ 5 และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน/โดย คนางค์ พรหมพัฒน์ / ว12.05.6 ค139ผ 25652565 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง