แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง "การบริหารงานข่าว" และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานของหน่วยงานที่จะประเมินเพื่อแต่งตั้งให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online social network) /โดย วรรณกานต์ ขาวลาภ / ว12.05.6 ว242ผ 25582558 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การกลั่นกรองงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะเลขานุการปลัดกระทรวงแรงงาน และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบข้าราชการ (Town Hall Meeting) เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน/โดย นาฎราช ธงศรี / ว12.05.6 น495ผ 25642564 1
3ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายข้าราชการ และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย อัมพร เปรมปรี / ว12.05.6 อ555ผ 25602560 1
4ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การประยุกต์ใช้วงจร PDCA ในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง/โดย จารุณี เขมะรังษี / ว12.05.6 จ322ผ 25572557 1
5ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนาทีมงานจัดทำองค์ความรู้ประจำหน่วยงานเพื่อการจัดการความรู้ในองค์กร/โดย ดาวรุ่ง จำเริญ / ว12.05.6 ด441ผ 25632563 1
6ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน /โดย บุญตา ศิริจันทร์ / ว12.05.6 บ449ผ 25602560 1
7ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง ระบบการเรียนรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) /โดย ขนิษฐา สมานพันธ์ / ว12.05.6 ข227ผ 25552555 1
8ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งแรงงานจังหวัดประเภทอำนวยการ ระดับต้น เป็นตำแหน่งแรงงานจังหวัดประเภท อำนวยการระดับสูง จำนวน 24 ตำแหน่ง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย เลิศฤทธิ์ วนะภูติ / ว12.05.6 ล916ผ 25602560 1
9ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานโดย นพมาศ เวชนุสิทธิ์ / ว12.05.6 น179ผ 25632563 1
10ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 20 ของกระทรวงแรงงาน และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและสร้างระบบการพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน/โดย บุญส่ง รัตนพรรณา / ว12.06.5 บ581ผ 25642564 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง