แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
1ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การคำนวณบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย เยาวรัตน์ เอ่นนู / ว12.05.6 ย545ผ 25552555 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการจัดทำระบบคำของบลงทุนเบื้องต้นของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย มยุรี ปัญญาแก้ว / ว12.05.6 ม189ผ 25592559 1
3ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การบันทึกบัญชีของงานบัญชีต่างประเทศในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System หรือ GFMIS) และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานแรงงานในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ /โดย สาวิตรี โพธิ์ลา / ว12.05.6 ส687ผ 25602560 1
4ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การยืมเงินทดรองราชการและการยืมเงินราชการของกลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการยืมเงินทดรองราชการและการยืมเงินราชการของกลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย ศุภนิตย์ น้อยคำ / ว12.05.6 ศ693ผ 25592559 1
5ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การวิเคราะห์และการบันทึกรหัสเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการตั้งเบิกในระบบ GFMIS และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย ประภาพร อัมรินทร์นุเคราะห์ / ว12.05.6 ป342ผ 25542554 1
6ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบใบสำคัญค่ารักษาพยาบาล และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง พัฒนาแนวทางทางปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม /โดย สุนีย์ โสภาพักตร์ / ว12.05.6 ส821ผ 25542554 1
7ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบออนไลน์ (Google Spreadsheets) /โดย โกลัญญา ปิยภาอติพร / ว12.05.6 ก945ผ 25612561 1
8ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Budgeting) และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง แนวทางการสำรวจงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ สำหรับการโอนจัดสรรงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานผ่านระบบออนไลน์ (Google Sheets)/โดย กันยารัตน์ ชารี / ว12.05.6 ก392ผ 25662566 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง