แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
1ชื่อผลงาน ลำดับที่ 1 ความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียน ; ลำดับที่ 2 การบูรณาการภารกิจด้านแรงงานเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพื้นที่และการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ /โดย ประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ / ว12.05.6 ป335ช 25532553 1
2ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ชื่อผลงาน โครงการบริการนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2554 และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ชื่อเรื่อง เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับแรงงานไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /โดย วิสันติ์ ประเสริฐศรี / ว12.05.6 ว775ผ 25562556 1
3ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงแรงงานเชิงยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การจัดทำงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ /โดย วารุณี ลังกาพินธ์ / ว12.05.6 ว486ผ 25602560 1
4ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กระทรวงแรงงาน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัด /โดย อัจฉรา งามสมจิตร / ว12.05.6 อ498ผ 25552555 1
5ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำร่างนโยบายกระทรวงแรงงาน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเชิงกลยุทธ์ /โดย นิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล / ว12.05.6 น614ผ 25602560 1
6ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุบลราชธานี และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การเชื่อมโยงแผนพัฒนาแรงงานเพื่อเสนอโครงการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฝโดย สมปอง จันทะศรี / ว12.05.1 ส261ผ 25642564 1
7ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเพื่อเตรียมการรองรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 /โดย สุวรรณี ชมภูจันทร์ / ว12.05.6 ส875ผ 25572557 1
8ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา พ.ศ.2562-2564 ฉบับทบทวน ปี 2563 และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การจัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ONE PLAN ระดับพื้นที่/โดย อุมาวดี ฉันทะ / ว12.05.6 อ846ผ 25632563 1
9ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่องการตรวจแบบบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561// ว12.05.6 ก402ผ 25632563 1
10เอกสารผลงาน เรื่อง การจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานรายไตรมาสและประจำปี และกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน /โดย มาลี จันทร์วัฒรังกูล / ว12.05.6 ม511อ 25532553 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง