แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
1การจัดประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเลย และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานด้านการพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด" /โดย ลีลาวดี ศรีภูธร / ว12.05.6 ล514ก 25542554 1
2การดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานปี 2552 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และการดำเนินการโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพภายใต้ภาวะของหน่วยงานที่มีบุคลากรจำกัด /โดย ลาภพร ลิ่มดุลย์ / ว12.05.6 ล267ก 25532553 1
3งานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน /โดย ปัญจนีย์ ตันเจริญผล / ว12.05.6 ป523ง 25582558 1
4ผลงานที่เป็นการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน เรื่อง การขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ/โดย กษมา ดือราปู / ว12.05.6 ก332ผ 25662566 1
5ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การดำเนินงานโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติด /โดย โกเศศ สมคิด / ว12.05.6 ก972ผ 25632563 1
6ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการประสิทธิการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานในระดับพื้นที่/โดย สุมาลี มิ่งขวัญ / ว12.05.6 ส842ผ 25642564 1
7ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนาการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ /โดย จิราภรณ์ อุปละ / ว12.05.6 จ535ผ 25612561 1
8ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การขยายเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์สู่การเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง /โดย ธมนวรรณ สาราช / ว12.05.6 ธ291ผ 25612561 1
9ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดสุพรรณบุรี และ ข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เพื่อขับเคลื่อนงานการดำเนินงานบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดสุพรรณบุรี/โดย สุนทรีย์ ธาระ / ว12.05.6 ส814ผ 25642564 1
10ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดภูเก็ต และข้อเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงายุ และแรงงานพิการ จังหวัดภูเก็ต /โดย นราธิป ตาปิน / ว12.05.6 น233ผ 25602560 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง