แสดงผล รายการ/หน้า
ลำดับ ชื่อเรื่องปีจำนวน
หัวเรื่อง : นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ
1การจัดทำยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 /โดย ศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ / ว12.05.6 ศ328ก 25612561 1
2การบริการเชิงรุกยุคใหม่ประกันสังคมไทย /โดย รักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ / ว12.05.6 ร294ก 25582558 1
3การบูรณาการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์และระบบข้อมูลบริการสุขภาพของแรงงานในระบบประกันสังคมกับหน่วยงานกลาง (National clearing house)/โดย สุพัชรี มีครุฑ / ว12.05.6 ส829ก 25572557 1
4การพัฒนารูปแบบการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ /โดย รักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ / ว12.05.6 ร294ก 25582558 1
5ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการประกันสังคมสู่นโยบายและการดำเนินงานรองรับประชาคมอาเซียน /โดย สุพัชรี มีครุฑ / ว12.05.6 ส829ค 25572557 1
6ผลการวิจัยเรื่อง ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) /โดย ศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ / ว12.05.6 ศ328ผ 25612561 1
7พัฒนาประกันสังคมสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม /โดย รักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์ / ว12.05.6 ร294พ 25582558 1
8หลักประกันความมั่นคงทางสังคมของแรงงาน : ความพร้อมในการจ่ายบำนาญชราภาพ กองทุนประกันสังคม /โดย สุพัชรี มีครุฑ / ว12.05.6 ส829ห 25572557 1
  เลือก หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด


จำกัดการสืบค้น :
ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ค้นข้อมูลจากห้องสมุด
ค้นข้อมูลจากสถานที่เก็บ
ปีพิมพ์  ถึง